Albisteak

 

Udal honetako Ohiko bilkurak, 2012ko martxoaren 28ean buruturiko aparteko lan saioan , 2012. Ekitaldiko Aurrekontu Orokorra onetsi zuen, eta azalpen epearen barruan inolako erreklamaziorik aurkeztu ez denez, hartako Diru Sarreren eta Gastuen egoeraren laburpena jakinarazten da, kapituluz-kapitulu, Toki Ondasunen Lege Araupetzailearen testu bategina onartzen duen martxoaren 5eko, 2/2004 Legegintzako Dekretu Errealaren 169.3 artikuluak eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru-Arauraren 15.3 artikuluak xedatzen dutena betez.

 

SARREREN EGOERA

 

KAPITULUA

A) OHIKO ERAGIKETAK

EURO

1.

2.

3.

4.

5.

 

6.

7.

Zerga zuzenak...........................................................

Zeharkako zergak......................................................

Tasak eta bestelako sarrerak....................................

Ohiko transferentziak.................................................

Ondarezko sarrerak...................................................

B) KAPITAL ERAGIKETAK

Inbertsio errealak inorenganatzea…………………….

Kapital transferentziak...............................................

GUZTIRA SARREREN EGOERA.............................

288.074,60

44.840,01

116.607,65

976.579,14

400,00

 

0

95.490,00

1.521.991,40

 

GASTU EGOERA

 

KAPITULUA

A) OHIKO ERAGUKETAK

EURO

1.

2.

3.

4.

 

6.

9.

Langile gastuak..........................................................

Ondasun arrunta eta zerbitzu gastuak.......................

Finantza gastuak........................................................

Ohiko transferentziak.................................................

B) KAPITAL ERAGIKETAK

Benetako inbertsioak.................................................

Dirubidetza zorbideak................................................

GUZTIRA GASTUEN EGOERA................................

432.114,03

687.415,68

400,00

151.570,05

 

187.707,64

62.784,00

1.521.991,40

 

 

Era berean, eta, Toki Araubideko Oinarriak araupetzen dituen, apirilaren 2ko 7/85 Legearen 90.artikuluan, Toki Araubideari dagokionean indarrean dauden xedapenen testu baterakoa onetsi duen apirilaren 18ko 781/86 Legezko Errege Dekretuaren 127 artikuluan eta Euskal Funtzio Publikoaren ekainaren 6ko 6/89 Legearen 16.artikuluan ezartzen dena betez, aipatutako Aurrekontuarekin batera onetsi ziren udaleko plantila organikoa eta lanpostuen zerrenda argitaratzen da.

 

BARRIKAKO UDALAREN PLANTILA ORGANIKOA 2012KO EKITALDIA

  

  1. FUNTZIONARIOAK

     

Mota

Postua

Zenbakia

Taldea

 

Maila

CD

Egoera

Estatu-mailako gaikuntza

         

1

Idazkari kontu-hartzailea

1

A1

26

Beteta

Administrazio Orokorra

         

2

Administraria

1

C1

22

Beteta

3

Administrari laguntzailea

1

C2

19

Beteta

Administrazio Berezia

         

4

Alguazila

1

AP

16

Beteta

 

 B) KONTRATU MUGAGABEKO LANGILEAK

 

Mota

Postua

Zenbakia

Taldea

Maila

Egoera

 

 

Askotariko eginkizunetarako langilea

2

AP

16

Beteta

  

BARRIKAKO UDALAREN LANPOSTUEN ZERRENDA

 

FUNZIONARIOA

Lanpostuaren

deskribapena

 

Tal-dea

Eskala

Funtzion./

Kontratu mugagabea

Dedika-

zio Erregim

Maila

Egoera

Plaza betetzeko sistema

Hizkuntza-eskaki-

zuna

Derrigorrez

Kotasun-

data

Tit. Akade-

mikoa

Zerbitzu Orokorrak

                   

1. Idazkarikontuhartzailea

Idazkarikontuhartzailea

A1

EMG.

F

Lanaldi osoa

26

Beteta

Merezi

menduak

4

95/07/31

2

2. Administraria

Administraria

C1

AO

F

Lanaldi osoa

22

Beteta

OL

2

95/07/31

3

3. Administrari laguntzailea

Administrari laguntzailea

C2

AO

F

Lanaldi osoa

19

Beteta

OL

2

94/12/31

3

4. Aguazila

Aguazila

A.P

AB

F

Lanaldi osoa

16

Beteta

OL

2

-

5

 

LABORAL

 

6. Askotariko eginkizunetarako langilea

Askotariko eginkizunetarako langilea

A.P

 

Kontratu mugagab.

 

Lanaldi osoa

16

Beteta

OL

1

-

5

7. Askotariko eginkizunetarako langilea

Askotariko eginkizunetarako langilea

A.P

 

Kontratu mugagab.

 

Lanaldi osoa

16

Beteta

OL

1

-

5

 

 

ESKALA: EMG: Estatu-mailako gaikuntza// AO: Administrazio Orokorra// AB: Administrazio Berezia

EGOERA ETA PLAZA BETETZEKO SISTEMA: OL: Oposizio-lehiaketa.

TITULAZIO AKADEMIKOA:2. Zuzenbidean Liz., Politika Zientziatan,Administraziokoan eta Empresatako Zuzendaritzan Liz., Ekonomian Liz, Aktuarial eta Finantzietako Zientziatan Liz. 3. Goi-mailako Batxilergoa, LH II edo baliokidea // 4. Eskola Graduatua, LH I edo baliokidea // 5 Eskola Ziurtagiria.